Alkohol

Máte problémy s pitím? Poradíme vám, jak je vyřešit.

Popis závislosti

Závislost lze zjednodušeně popsat jako nekontrolovatelnou touhu opakovat určité chování, bez ohledu na jeho potenciální dlouhodobé důsledky. Většina látek či chování, které poskytují intenzivní pocit úlevy, potěšení nebo zmírnění bolesti, může vést k vzniku závislosti.
V českém prostředí mluvíme o syndromu závislosti, pokud během posledního roku splní jedinec alespoň 3 ze 6 diagnostických kritérií stanovených Světovou zdravotnickou organizací:

  1. craving, silná touha nebo pocit puzení, bažení užívat látku či opakovat chování,
  2. potíže v kontrole užívání látky (chování), objevují se potíže v sebeovládání při užívání látky (chování) a to zejména jedná-li se o začátek, ukončení nebo množství látky.
  3. somatický odvykací stav (tělesné abstinenční příznaky) objevující se po vysazení nebo podstatném snížení dávek (také pokud je látka užívána pro zmenšení jeho příznaků – příkladem může být tzv. „vyprošťovák“)
  4. nárůst tolerance, vyžadování vyšších dávek látky, aby se dosáhlo účinků původně vyvolaných nižšími dávkami (příkladem můžou být osoby závislé na alkoholu či opiátech, kteří mohou brát denně takové množství látky, které by mohlo usmrtit uživatele bez tolerance),
  5. zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů, zaměření na získání, užívání drogy (chování) nebo k zotavení z jejího účinku,
  6. pokračování v užívání přes škodlivé následky, i přes zdravotní, psychické či sociální (například vztahové či právní) obtíže jedinec pokračuje v užívání látky či chování.

Alkohol - obecná charakteristika

Jméno alkohol pochází z arabského al-kahal, což znamená jemnou substanci. Po chemické stránce se hovoří spíše o etanolu či etylalkoholu (C2H5OH). Často se alkohol označuje jako líh. Zažité latinské pojmenování spiritus, které rovněž zlidovělo, pochází z latinského spiritus vini, v překladu „duše vína".

Zobrazit celý článek

Farmakologie etanolu

Vstřebávání a distribuce alkoholu v těle jsou poměrně rychlé (15-60 minut) a jak vzhledem k pohlaví (muži vs. ženy), tak vzhledem k různým částem těla (orgánům a tkáním) je nerovnoměrné. Odbourávání alkoholu probíhá konstantní rychlostí a je závislé na množství enzymu alkoholdehydrogenázy.

Zobrazit celý článek

Účinky a rizika užívání alkoholu

Alkohol je tlumivá látka. V nižších dávkách alkohol zlepšuje náladu a působí paradoxně povzbudivě - časté jsou pocity euforie, uvolnění a ztráta zábran. Ve větších dávkách je naopak tlumivý, může tlumit i nervové centrum řídící dýchání a může způsobit smrt zástavou dechu. Se zvyšující se dávkou alkoholu se dostavují poruchy vnímání a koncentrace, koordinace pohybů („vrávorání"), úsudku a rozhodování, a také se prodlužuje reakční čas, což mívá negativní vliv např. na schopnost řídit motorová vozidla.

Zobrazit celý článek

Užívání alkoholu v ČR

Pití alkoholu v české populaci je dlouhodobě na vysoké úrovni. Spotřeba alkoholu v ČR dlouhodobě odpovídá 10 l čistého alkoholu na osobu. Denně pije alkohol téměř 10 % dospělé populace a podíl denních konzumentů je dlouhodobě stabilní. Časté pití nadměrných dávek alkoholu uvádí 12 % populace. Zatímco častá konzumace nadměrných dávek alkoholu je nejvyšší mezi mladými dospělými a s věkem klesá, každodenní konzumace alkoholu s věkem roste. Mezi dospívajícími dochází od r. 2011 k významnému poklesu pití alkoholu, včetně pravidelné konzumace a rizikových forem pití. Pokles pití alkoholu mezi dospívajícími potvrzují i studie realizované v r. 2021. V evropském kontextu však zůstává míra konzumace alkoholu mezi dospívajícími na vysoké úrovni.

Zobrazit celý článek