Principy léčby v Adiktologické ambulanci

Cíle léčby

• Změna a stabilizace zdravého životního stylu, chování a sebepojetí prostřednictvím abstinence, redukce užívání, minimalizace rizik spojených s užíváním.

• Podpora a zlepšení rodinných a sociálních vztahů.

• Zvyšování kompetence, zodpovědnosti klienta.

• Informovanost a vzdělávání pacientů a jejich blízkých.

 

Principy léčby

• Individuální přístup.

• Porozumění, zájem a respekt.

• Pacient je spolutvůrce léčebného plánu.

• Podpora zdraví za využití vnitřního potenciálu a vnějších zdrojů klienta.

• Zodpovědnost pacienta za sebe a svoje jednání.

• Nevyžadujeme abstinenci.

• Abstinence je prostředkem ke změně.

• Integrovaná léčba duálních diagnóz.

• Klient není anonymní (pouze v online poradně)

 

Metody práce

Nabízíme komplexní program, skládající se z mnoha aktivit. Některé aktivity jsou povinnou součástí programu a podmínkou léčby (adiktologická a psychiatrická péče). Jiné terapeutické aktivity jsou dobrovolné (relaxace, arteterapie, sociální práce atd.). Veškerá péče je hrazená ze zdravotního pojištění.

• Komplexní diagnostika problémů a potřeb (adiktologická, psychiatrická, psychologická) a navržení léčebného plánu.

• Předání základních informací a krátká intervence (testování, vyhledání/zprostředkování vhodné návazné služby).

• Individuální poradenství a terapie.

• Skupinová terapie.

• Farmakoterapie.

• Relaxace.

• Arteterapie.

• Pomoc blízkým osobám, rodinným příslušníkům.

• Sociální práce.

• Edukace v oblasti práva.

 

Proces léčby

Léčba v ambulanci začíná Vaším objednáním. Na vstupní konzultaci začneme zjišťovat rozsah problémů a budeme se věnovat Vašim potřebám a očekáváním. Předáme Vám základní informace o možnostech léčby a doporučíme vhodný typ léčby pro Vás. Při doporučení do ambulantní péče vstoupíte do tzv. diagnostické fáze. V této fázi projdete komplexní adiktologickou, psychiatrickou a psychologickou diagnostikou. Budeme společně hledat vhodnou cestu k řešení Vašich problémů. V případě dobré spolupráce následuje tzv. léčebná fáze. Jedná se o pravidelná individuální a/nebo skupinová sezení. Celková doba léčby se odvíjí od Vaší zakázky a léčebného plánu. Při jeho splnění dochází k postupnému rozvolňování kontaktu a ukončení léčby. Léčbu můžete přerušit nebo ukončit. Pokud shledáme Vaši spolupráci jako nedostatečnou, můžeme léčbu ukončit z naší strany.

 

Délka léčby

Osobnost a zažité nefunkční vzorce chování nelze změnit během jednoho sezení. Terapie působí v čase a je tedy dlouhodobá. Konec léčby vyplývá z individuálního plánu a průběžně o něm budeme hovořit. Délku léčby ovlivňuje míra Vaší závislosti, přítomnost tělesných či psychických poškození, míra Vašich problémů (zejména rodinných a partnerských), rychlost, jakou Vaše terapie postupuje a celá životní situace. Závislost je dlouhodobý a komplexní problém, a proto vyžaduje i takový přístup.

 

Skupinové nebo individuální sezení?

Důvodů k léčbě ve skupině je několik (Dvořáček, 2016):

• U většiny Vašich problémů jsou společným jmenovatelem narušené vztahy k druhým lidem – proto jsou významným momentem v terapii vztahy mezi Vámi a lidmi ve skupině či komunitě.

• Skupina je přesnější obraz společnosti venku – v běžném životě jsme členy mnoha různých lidských skupin.

• Druzí lidé nám umožní nahlédnout vlastní problémy a nepříjemné vlastnosti.

• Ve skupině jsou s Vámi lidé s podobnými problémy, mohou Vám tedy nabídnout i své zkušenosti s úspěšnými či neúspěšnými způsoby řešení těchto problémů.

• Komunitní terapie v léčbě závislostí má lepší výsledky, než terapie individuální. Individuální terapie na rozdíl od skupinové spočívá v tom, že terapeuta máte sami pro sebe. Můžete mu svěřit, co jste nikdy nikomu neřekli a o čem byste se neodvážili hovořit před skupinou. Máte více času pro sebe a terapie může jít do větší hloubky.

 

Dvořáček, J. (2016). Léčba v Červeném Dvoře – Úvodní informace. Staženo z http://cervenydvur.cz/?page_id=5

 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Magistrát HMP Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Úřad vlády České republiky