Publikováno 28. 11. 2010 v rubrice Závislost na internetu

Historie závislostního chování na internetu

Fenomén závislosti na informačních technologiích se objevuje v literatuře už od konce osmdesátých let minulého století. První obsáhlejší vědeckou práci na toto téma publikovala Margaret Shotton v roce 1989. Ve své studii sledovala závislost na počítači u dobrovolníků z Velké Británie, kteří se sami za závislé označili. Autorka ve své práci dochází k závěru, že závislost na počítači existuje, ale že pro život takto závislých nepředstavuje žádný velký problém. Vynálezem internetu a jeho představením široké veřejnosti začaly být počítače mnohem více používány a závislost na nich začala mít novou podobu ve formě závislosti na internetu.

První zmínka o závislosti na internetu se objevila v literatuře v roce 1995 v textu, ve kterém se americký psychiatr Ivan Goldberg zmiňuje o nové duševní poruše, kterou nazývá závislost na internetu. Přestože výše zmíněný příspěvek psal především za účelem pobavení online komunity, název i popis poruchy se dodnes vžily. V roce 1996 popsala podrobněji fenomén závislostního chování na internetu americká klinická psycholožka Kimberley Young, která také navrhla i první diagnostická kritéria a dotazník, podle kterých lze zjistit, zda je člověk na internetu závislý. Autorka dále na základě svého online výzkumu popsala i řadu problémů, které závislost na internetu respondentům způsobila v akademické, pracovní, vztahové, finanční i zdravotní oblasti, a částečně i na jejich základě pojala závislost na internetu jako nový typ duševní poruchy.

Závislost na internetu od devadesátých let přitahuje pozornost odborné i laické veřejnosti po celém světě. O krátké historii tohoto fenoménu svědčí i fakt, že dodnes lze najít v odborné literatuře nejednotnou terminologii (například závislost na internetu, problémové používání internetu nebo závislostní chování na internetu) ale i definici.

Někteří odborníci se dokonce snažili, zatím však neúspěšně, aby závislost na internetu byla zařazena do 5. revize diagnostického a statistického manuálu duševních poruch (DSM), a tím byla oficiálně uznána jako duševní porucha. V současné době je problematika závislosti na internetu velké téma v Číně a Severní Koreji. Odborníci ze Severní Koreje udávají, že až 30 % osob mladších 18 let je ohroženo závislostí na internetu. Na tuto skutečnost reagovala tamní vláda tím, že nechala zřídit síť 140 poradenských center v nemocnicích po celé zemi. Čínská vláda zase v reakci na vysoký výskyt závislosti na internetu nařídila provozovatelům online herních serverů, že se každý hráč musí zaregistrovat svými pravými údaji, a dále, aby současně na svých serverech provozovali systém, který zajistí, aby osoby mladší 18 let hrály online hry maximálně 3 hodiny denně.

Komentáře

Žádné komentáře

Přidat komentář



1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Magistrát HMP Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Úřad vlády České republiky