Závislost na internetu

Závislost na internetu lze charakterizovat jako nadměrné používání internetu, které s sebou přináší do života jedince psychologické, sociální, pracovní nebo školní komplikace.

Články

 • Jak je závislostní chování na internetu časté?

  Do současné doby bylo ve světě realizováno několik studií, které se snažily zodpovědět na otázku, jaké procento lidí vykazuje znaky závislostního chování na internetu.

 • Jak se ze závislosti na internetu dostat?

  Vzhledem k poměrně nedávné historii tohoto jevu jsou odborné příspěvky na téma léčebné přístupy k osobám se závislostí na internetu omezené. Obecně se odborníci shodují, že hlavním léčebnou metodou by měla být psychoterapie, která může být v případě závažnějšího stavu doplněná farmakoterapií, zejména antidepresivy.

 • Proč se lidé stávají na užívání internetu závislí?

  Příčina závislostního chování na internetu není stále jasná. Při vysvětlování důvodů, proč se u někoho závislost na internetu objeví, se vědecká veřejnost zaměřila především na dvě základní perspektivy – charakter internetu samotného a charakteristiky jeho uživatelů.

 • Co negativního může závislost na internetu přinést?

  Negativní důsledky závislosti na internetu lze rozdělit zhruba do čtyř základních oblastí: studium a zaměstnání, duševní zdraví a sociální vztahy, tělesné zdraví, finanční ztráty.

 • Jak závislost na internetu vypadá?

  Odborníci rozlišují šest základních příznaků závislosti na internetu. Aby bylo možné říci, že jste skutečně závislý (á), musí nadměrný uživatel internetu splňovat všech šest příznaků (význačnost, změny nálady, tolerance, odvykací příznaky a konflikt).

 • Jak se závislost na internetu definuje?

  Obecně se závislost na internetu definuje jako nadměrné používání internetu, které s sebou přináší do života jedince psychologické, sociální, pracovní nebo školní komplikace. Výzkumy ukázaly, že si člověk nevybuduje „závislost na internetu“ obecně, ale spíše na konkrétních internetových aplikacích nebo webech. Mezi nejnávykovější aplikace či webové stránky patří ty, které umožňují obousměrnou komunikaci.

 • Historie závislostního chování na internetu

  Fenomén závislosti na informačních technologiích se objevuje v literatuře už od konce osmdesátých let minulého století. První obsáhlejší vědeckou práci na toto téma publikovala Margaret Shotton v roce 1989. Ve své studii sledovala závislost na počítači u dobrovolníků z Velké Británie, kteří se sami za závislé označili. Autorka ve své práci dochází k závěru, že závislost na počítači existuje, ale že pro život takto závislých nepředstavuje žádný velký problém. Vynálezem internetu a jeho představením široké veřejnosti začaly být počítače mnohem více používány a závislost na nich začala mít novou podobu ve formě závislosti na internetu.



1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Magistrát HMP Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Úřad vlády České republiky