Publikováno 31. 12. 2010 v rubrice Užívání psychoaktivních látek a…

Užívání ilegalních psychoaktivních látek u vysokoškolských studentů

Závěry studií se shodují na skutečnosti, že užívání nelegálních psychoaktivních látek ve vysokoškolské populaci není příliš rozšířené v porovnání s užíváním alkoholu. Podle výzkumu prevalence užívání nelegálních psychoaktivních látek v USA je jejich užívání ve vysokoškolské populací rovněž nižší než u vrstevníků stejného věku.

Marihuana patří mezi nejoblíbenější nelegální psychoaktivní látku. Podle studií provedených v USA má s ní má celoživotní zkušenost 41–47 % studentů a 33% studentů vysokých škol užilo marihuanu za poslední rok. V ČR má zkušenost s jejím užívám kolem 50% vysokoškolských studentů a v posledním půlroce, resp. roce užilo marihuanu necelých 33 % respondentů.

Další poměrně oblíbenou psychoaktivní látkou jsou stimulancia na lékařský předpis. Mezi nejčastěji zneužívané látky tohoto druhu patří Ritalin, Dexedrine nebo Aderall. V USA je někdy v životě vyzkoušelo zhruba 7 % studentů, prevalence za poslední měsíc se pohybuje kolem 2 %. Mezi hlavní důvody užívání jsou uváděny podpora koncentrace, zvýšení bystrosti a prožitek euforie. Zatímco v zahraničí byla tomuto tématu věnována poměrně velká pozornost, v ČR neexistuje žádná výzkumná studie, která by prevalenci užívání stimulancií na lékařský předpis zjišťovala.

Prevalence ostatních nelegálních psychoaktivních látek již dosahuje daleko nižších hodnot v zahraničí i v ČR. Výsledky výzkumu prevalence užívání psychoaktivních látek na vzorku texaských studentů ukazují, že alespoň jednou v životě zkusilo kokain 9 % studentů, stimulancia včetně těch na lékařský předpis 10 % studentů, halucinogeny 10 % studentů a opiáty 5 % studentů. V ČR jsou výsledky podobné. Užívání halucinogenů, tanečních drog a sedativních léků bez lékařského předpisu se pohybuje mezi 10 %. Stimulancia vyzkoušelo kolem 6 %, opiáty 2–3 %, kokain kolem 2 % a těkavé látky kolem 2 % vysokoškolských studentů. Výskyt užívání heroinu, cracku a brownu je ve většině studií na hranici statistické chyby. Za poslední měsíc užilo v USA kokain 1,4 %, stimulancia 2 %, halucinogeny méně než 1 % a opiáty 1 % studentů. Ve všech případech byla zjištěna vyšší prevalence u mužů než u žen. V ČR extázi a halucinogeny užilo 2–5 % studentů a drogy s vyšší mírou rizika (pervitin, kokain a heroin) maximálně 1 %.

Jak udávají výsledky českých i zahraničních studií, zjištěná celoživotní prevalence a stejně tak prevalence užívání těchto látek v posledním roce či měsíci je u vysokoškolské populace velmi nízká. Výsledky tak podporují hypotézu, že se užívání nelegálních psychoaktivních látek s vysokým zdravotním a sociálním rizikem omezuje pouze na experimentální užívání jakožto typický vzorec. Otázkou je, zda výběrem respondentů ve zmiňovaných studiích nedošlo ke zkreslení a respondenty nebyli spíše studenti spadající do méně rizikových skupin uživatelů. Možnou příčinou je také záměrné zkreslování údajů studenty, motivované nízkou akceptací užívání nelegálních psychoaktivních látek obecně či obavou ze ztráty anonymity. Nízká prevalence užívání nelegálních psychoaktivních látek s vysokým zdravotním a sociálním rizikem je velmi pravděpodobně příčinou toho, že se žádná z realizovaných studií podrobněji nezabývala vzorci jejich užívání. Zcela také chybí informace o vysoce rizikovém chování v populaci vysokoškolských studentů, jako je zejména injekční užívání drog a případně sdílení injekčního materiálu.

Komentáře

Žádné komentáře

Přidat komentář1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Magistrát HMP Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Úřad vlády České republiky