Publikováno 31. 12. 2010 v rubrice Užívání psychoaktivních látek a…

Psychosociální specifika období studia na vysoké škole

Studium na vysoké škole nejčastěji spadá do věkového období 18–25 let. Právě tento věk bývá americkým psychologem J. J. Arnettem označován za specifické vývojové období, které je kvalitativně odlišné od adolescence a rané dospělosti.

Toto období označuje pojmem „Emerging Adulthood“, jež by se dal do češtiny volně přeložit jako „vynořující se dospělý“. Je pro něj charakteristické experimentování a zkoumání vlastní identity, a to zejména v oblasti kariéry (školy a zaměstnání) a partnerských vztahů. Je to také období velkých změn a nestability, které s sebou zároveň nese i nekonečné množství možností. Jedinci v něm často procházejí změnami, jakými jsou například časté stěhování, střídání zaměstnání či navazování nových mezilidských vztahů.

Výzkumy prevalence užívání psychoaktivních látek ukazují, že právě pro období přechodu mezi adolescencí a dospělostí je charakteristická vyšší prevalence užívání psychoaktivních látek. Užívání psychoaktivních látek je zde předevysokoškolskýchím spojeno se zkoumáním vlastní identity a touhou po nových poznatcích. Mladí lidé obvykle žijí sami a nejsou pod dohledem rodičů, jak tomu často bývá v adolescenci, ale zároveň ještě nepřijímají sociální kontrolu, jako je tomu v rané dospělosti. V tomto období je také pro ně charakteristická vyšší hladina optimismu, který mimo jiné vede k tomu, že si neuvědomují negativní následky vlastního chování. Částečně z podobných důvodů jsou také u této populace využívány některé internetové aplikace, zejména obousměrného charakteru jako jsou chaty, ICQ či online hry. Experimentování s psychoaktivními látkami a internetem je nedílnou součástí tohoto období před nalezením vhodného zaměstnání a založením rodiny. Vzhledem ke skutečnosti, že v tomto období je experimentování s psychoaktivními látkami tolerované, lze velmi obtížně odlišit jedince, pro které je přechodnou záležitostí, od těch, kteří ve škodlivém užívání budou pokračovat i po přechodu do dospělosti.

Z výše uvedených důvodů je tématu užívání psychoaktivních látek a závislostního chování ve vztahu k internetu v tomto vývojovém období věnována pozornost v podobě celé řady výzkumných studií. Dalším důvodem je i skutečnost, že studenti vysokých škol jsou snadno dostupným výzkumným vzorkem.

Komentáře

Žádné komentáře

Přidat komentář1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Magistrát HMP Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Úřad vlády České republiky